Privacyverklaring

EN | NL

PRIVACYVERKLARING WEBSITE PLATFORM AGENCY

WELKOM BIJ WWW.PLATFORM.AGENCY (HIERNA: ‘WEBSITE’) VAN PLATFORM AGENCY (HIERNA: “PLATFORM AGENCY”, “PLATFORM”, “WE”, “WIJ” OF “ONS”). DEZE PRIVACYVERKLARING IS BEDOELD OM U OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN HOE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE, GEGEVENS, DATA EN/OF ANDERE INFORMATIE (HIERNA: PERSOONLIJKE INFORMATIE) WORDEN VERZAMELD ALS U VAN DE DIENSTEN VAN DE WEBSITE GEBRUIK MAAKT, EN HOE DEZE PERSOONLIJKE INFORMATIE DOOR PLATFORM WORDT GEBRUIKT EN BEWAARD.

HOE WERKT DE WEBSITE?

DE WEBSITE VERSCHAFT ANONIEME ONLINE GEBRUIKERS (HIERNA: BEZOEKERS) DE MOGELIJKHEID INFORMATIE TE VINDEN OVER PLATFORM. BEZOEKERS HEBBEN TEVENS DE MOGELIJKHEID OM VIA DE WEBSITE EEN AANVRAAG IN TE DIENEN OM ZICH AAN TE MELDEN ALS MODEL DAT WORDT VERTEGENWOORDIGD DOOR PLATFORM. MIDDELS EEN DERGELIJKE ‘AANVRAAG TOT AANMELDING’ ALS MODEL (HIERNA: “AANMELDING”) LAAT DE BEZOEKER BEPAALDE PERSOONLIJKE GEGEVENS ACHTER OP DE WEBSITE VAN PAPARAZZI DOOR HET AANMELDINGSFORMULIER IN TE VULLEN EN OP ‘SUBMIT’ TE KLIKKEN. DOOR HET OP DEZE WIJZE INDIENEN VAN EEN AANMELDING ALS MODEL ACCEPTEERT DE BEZOEKER DE PRIVACYVERKLARING VAN PLATFORM EN GEEFT HET PLATFORM TOESTEMMING DE PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN DE BEZOEKER TE VERZAMELEN, GEBRUIKEN, OPENBAAR TE MAKEN, BEHEREN EN OP TE SLAAN OP DE WIJZEN EN VOOR DE DOELEINDEN DIE IN DEZE PRIVACYVERKLARING UITEENGEZET WORDEN. PLATFORM BEHOUDT TE ALLEN TIJDEN HET RECHT OM DE WIJZEN WAAROP EN DE DOELEINDEN WAARVOOR DEZE PERSOONLIJKE INFORMATIE WORDT VERZAMELD, GEBRUIKT EN BEWAARD AAN TE PASSEN.

WE ZULLEN DEZE PRIVACYVERKLARING BIJWERKEN ZODRA ER EVENTUELE WIJZIGINGEN IN ONZE PROCEDURES VOOR HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE OPTREDEN. DERGELIJKE WIJZIGINGEN WORDEN ONMIDDELLIJK VAN KRACHT ZODRA ZE OP DE WEBSITE ZIJN GEPLAATST.

WELKE SOORT PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELT PLATFORM AGENCY EN HOE GEBRUIKEN WE DEZE?

VOOR HET BEZOEKEN VAN DE WEBSITE IS HET VERSTREKKEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE AAN PLATFORM NIET NOODZAKELIJK. PLATFORM MODELS VERZAMELT DAN OOK GEEN PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN BEZOEKERS MIDDELS COOKIES ANDERE ONLINE TRACKING METHODES, EN ONTVANGT ENKEL PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN BEZOEKERS WANNEER DEZE SPECIFIEK EN WILLENS EN WETENS DOOR DE BEZOEKER ZELF WORDT VERSTREKT, BIJVOORBEELD DOOR HET INDIENEN VAN EEN AANVRAAG OM ZICH AAN TE MELDEN ALS POTENTIEEL MODEL BIJ PLATFORM. 

VOOR EEN AANMELDING ALS POTENTIEEL MODEL BIJ PLATFORM AGENCY MOETEN BEZOEKERS ONS BEPAALDE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERSTREKKEN, WAARONDER UITDRUKKELIJK -MAAR NIET BEPERKT TOT- WORDEN VERSTAAN (1) DE NAAM, WOONPLAATS, HET TELEFOONNUMMER EN HET E-MAILADRES VAN DE BEZOEKER, (2) EEN GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE FYSIEKE GEGEVENS EN UITERLIJKE KENMERKEN VAN DE BEZOEKER, EN (3) FOTO’S EN/OF VIDEO’S VAN DE BEZOEKER. ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE DE BEZOEKER MIDDELS HET ONLINE AANMELDFORMULIER AAN PAPARAZZI VERSTREKT, WORDT DAN OOK GEACHT DOOR PAPARAZZI TE ZIJN VERZAMELD VOOR EEN GESPECIFICEERD EN LEGITIEM DOEL (DE AANMELDING VAN EEN NIEUW MODEL), EN WORDT EVENEENS RELEVANT EN NOODZAKELIJK GEACHT VOOR DE AANMELDING. IN HET GEVAL DAT U UW PERSOONLIJKE INFORMATIE AAN ONS VERSTREKT, ZULLEN WIJ DERGELIJKE PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBRUIKEN VOOR INTERNE DOELEINDEN, ZOALS HET BEOORDELEN VAN UW POTENTIE ALS MODEL, EN OM CONTACT MET U OP TE NEMEN OVER DE AANMELDING.

HOUD ER REKENING MEE DAT PLATFORM, ALS WIJ BESLUITEN U ALS MODEL TE REPRESENTEREN, MOGELIJK DELEN VAN DE INHOUD VAN UW AANMELDING OPENBAAR KAN MAKEN OP DE WEBSITE. DIEN DAAROM GEEN PERSOONLIJKE INFORMATIE WAARVAN U NIET DE RECHTHEBBENDE PARTIJ BENT, NIET GEAUTORISEERD BENT OM DEZE TE PUBLICEREN, OF WAARVAN U NIET WILT DAT DEZE OPENBAAR GEMAAKT WORDT.

PLATFORM BEHOUDT TEVENS HET RECHT OM PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE MIDDELS DE AANMELDING OP DE WEBSITE AAN PLATFORM AGENCY IS VERSTREKT AAN DERDEN TE VERSTREKKEN ALS WE VAN MENING ZIJN DAT EEN DERGELIJKE VRIJGAVE VAN DE PERSOONLIJKE INFORMATIE WETTELIJK OF MIDDELS EEN GERECHTELIJK BEVEL VERPLICHT IS, OM ONZE RECHTEN OF EIGENDOMMEN TE BESCHERMEN, IN HET GEVAL DAT WE REDELIJKERWIJS VAN MENING DAT DE FYSIEKE VEILIGHEID VAN EEN PERSOON WORDT BEDREIGD.

PLATFORM AGEncY VERZEKERT U DAT DE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WIJ MIDDELS AANMELDINGEN VIA DE WEBSITE ONTVANGEN, WORDT BEWAARD OP EEN MANIER DIE IN OVEREENSTEMMING IS MET DE MOMENTEEL GELDENDE NORMEN BINNEN HET WERKVELD. UW PERSOONLIJKE INFORMATIE IS OP VERSCHILLENDE MANIEREN BEVEILIGD: DE PERSOONLIJKE INFORMATIE WORDT OPGESLAGEN OP EEN BEVEILIGDE SERVER DIE ALLEEN VOOR WERKNEMERS VAN PLATFORM EN EXPLICIET DOOR PLATFORM BEVOEGDE PERSONEN TOEGANKELIJK ZIJN VIA EEN WACHTWOORD. 
DATA TRANSMISSIES VIA HET INTERNET OF VIA EEN DRAADLOOS NETWERK, ALSMEDE DE OPSLAG VAN DATA OP EEN BEVEILIGDE SERVER, IS ECHTER HELAAS NOOIT GEGARANDEERD 100% VEILIG. HOEWEL WE ER DUS NAAR STREVEN OM UW PERSOONLIJKE INFORMATIE TE BESCHERMEN, ERKENT U OP HET MOMENT DAT U DE PERSOONLIJKE INFORMATIE AAN ONS VERSTREKT DAT: 

(A) ER BEVEILIGINGS- EN PRIVACYRISICO’S VERBONDEN ZIJN AAN HET VERSTREKKEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE VIA INTERNET AAN PLATFORM, WELKE BUITEN DE CONTROLE VAN PLATFORM LIGGEN;

(B) DE VEILIGHEID, INTEGRITEIT EN PRIVACY VAN ALLE INFORMATIE EN GEGEVENS UITGEWISSELD VIA DE WEBSITE ZODOENDE NIET KAN WORDEN GEGARANDEERD; EN 

(C) DERGELIJKE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN GEGEVENS TIJDENS DE TRANSMISSIE NAAR PLATFORM AGENCY BEKEKEN OF GEMANIPULEERD KUNNEN WORDEN, AL DAN NIET CLANDESTIEN, DOOR EEN DERDE PARTIJ. HOEWEL WE ONS IN ZULLEN SPANNEN OM DE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE U ONS VERSTREKT REDELIJKERWIJS TE BESCHERMEN, KUNNEN WE NIET GARANDEREN DAT DERGELIJKE INFORMATIE, PER ONGELUK OF DOOR ONWETTIG HANDELEN VAN DERDEN, NIET VERLOREN GAAT, OPENBAAR WORDT GEMAAKT OF GEOPEND.

WELKE INFORMATIE DEELT PLATFORM AGENCY?

PLATFORM ZAL UW PERSOONLIJKE INFORMATIE NIET ZONDER UW TOESTEMMING AAN DERDEN VERKOPEN OF VERHUREN, BEHALVE ZOALS VERMELD IS IN DEZE PRIVACYVERKLARING. WE KUNNEN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE TEVENS DELEN MET PARTIJEN DIE ONS ONDERSTEUNEN BIJ ONZE WERKZAAMHEDEN OF MET DEZE BEDOELING SERVICES AAN ONS VERLENEN (‘SERVICEPROVIDERS’). ONZE SERVICEPROVIDERS KRIJGEN ECHTER ENKEL TOEGANG TOT DE PERSOONLIJKE INFORMATIE ZOALS REDELIJKERWIJS NOODZAKELIJK IS VOOR DE UITVOERING VAN HUN WERKZAAMHEDEN IN DIENST VAN PAPARAZZI MODELS, EN WORDEN GEACHT VERTROUWELIJKE MET DE VERSTREKTE PERSOONLIJKE INFORMATIE OM TE GAAN. 

TEVENS HEEFT PLATFORM HET RECHT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE TE RAADPLEGEN, TE BEWAREN EN/OF TE DELEN OM TE VOLDOEN AAN EEN (GERECHTELIJK) BEVEL (ZOALS EEN HUISZOEKINGSBEVEL OF DAGVAARDING), OF WANNEER WE TE GOEDER TROUW VAN MENING ZIJN DAT DE WET ONS HIERTOE OP ANDERE WIJZE VERPLICHT. DIT OMVAT (GERECHTELIJKE) BEVELEN VANUIT ZOWEL HET NEDERLANDSE RECHTSGEBIED, ALS ALLE ANDERE BUITENLANDSE RECHTSGEBIEDEN, WANNEER WE TE GOEDER TROUW VAN MENING ZIJN DAT HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE PERSOONLIJKE INFORMATIE BINNEN HET BETREFFENDE RECHTSGEBIED WETTELIJK VERPLICHT IS, VAN BELANG IS VOOR INDIVIDUEN DIE BINNEN HET BETREFFENDE RECHTSGEBIED HOREN, EN VOLDOET AAN DE INTERNATIONAAL ERKENDE JURIDISCHE NORMEN. 

PLATFORM HEEFT TEVENS HET RECHT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE TE RAADPLEGEN, TE BEWAREN EN/OF TE DELEN WANNEER WE TE GOEDER TROUW VAN MENING ZIJN DAT HET NOODZAKELIJK IS OM: 1) FRAUDE EN/OF ANDERE ILLEGALE ACTIVITEITEN TE DETECTEREN, TE VOORKOMEN EN AAN TE PAKKEN; 2) OM ONSZELF, U EN/OF ANDEREN TE BESCHERMEN, BIJVOORBEELD IN HET KADER VAN POLITIEONDERZOEKEN; EN 3) OM ONSZELF, U EN/OF ANDEREN VOOR DREIGEND LICHAMELIJK LETSEL OF DOODSDREIGING TE BESCHERMEN. PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WIJ VAN U ONTVANGEN, KAN WORDEN GERAADPLEEGD, VERWERKT, BEWAARD OF GEDEELD GEDURENDE EEN EXTENSIEVE PERIODE WANNEER DE PERSOONLIJKE INFORMATIE ONDERWERP IS OF WORDT VAN EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE, EEN OVERHEIDSONDERZOEK OF ONDERZOEK MET BETREKKING TOT MOGELIJKE SCHENDINGEN VAN ONZE PRIVACYVERKLARING, ALGEMENE VOORWAARDEN, CODE OF CONDUCT, OF ANDERSZINS OM SCHADE TE VOORKOMEN.

RECHTSGRONDSLAG VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE ONDER DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

PLATFORM ZAL UW PERSOONLIJKE INFORMATIE ALLEEN VERZAMELEN, BEWAREN EN/OF VERWERKEN VOOR ZOVER DIT WETTELIJK TOEGESTAAN IS DIT TE DOEN. 

DIT OMVAT: 

• U HEBT ONS TOESTEMMING GEGEVEN OM UW PERSOONLIJKE INFORMATIE TE VERZAMELEN, BEWAREN EN/OF VERWERKEN; 

• HET VERZAMELEN, BEWAREN EN/OF VERWERKEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE IS NOODZAKELIJK BIJ HET UITVOEREN VAN DE WERKZAAMHEDEN TOT WELKE PLATFORM IS VERPLICHT VOLGENS EEN CONTRACT WAARVAN U ÉÉN VAN DE PARTIJEN BENT; 

• HET VERZAMELEN, BEWAREN EN/OF VERWERKEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE IS NOODZAKELIJK OM TE VOLDOEN AAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING DIE OP PLATFORM VAN TOEPASSING IS; 

• HET VERZAMELEN, BEWAREN EN/OF VERWERKEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE IS NOODZAKELIJK OM UW BELANGEN TE BESCHERMEN; OF 

• HET VERZAMELEN, BEWAREN EN/OF VERWERKEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE DIENT HET OPENBAAR BELANG EN/OF ONZE LEGITIEME BELANGEN. 

ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WORDT VERZAMELD, BEWAARD EN/OF VERWERKT, IS ACCURAAT IN ZOVERRE ZE DOOR DE BEZOEKER ACCURAAT AAN PLATFORM AGENCY ZIJN VERSTREKT, EN WORDT BIJGEWERKT ZODRA WE OP DE HOOGTE WORDEN GESTELD VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN.

UW RECHTEN ONDER DE AVG

GEBRUIKERS DIE IN BEPAALDE LANDEN WONEN, WAARONDER DE EU, HEBBEN BEPAALDE RECHTEN MET BETREKKING TOT HUN PERSOONLIJKE GEGEVENS ONDER DE AVG. 

DIT OMVAT HET RECHT OM: 

• EEN KOPIE VAN HUN PERSOONLIJKE INFORMATIE OP TE VRAGEN; 

• TE VERZOEKEN DAT ONJUISTE PERSOONLIJKE INFORMATIE WORDT GECORRIGEERD; 

• TE VERZOEKEN DAT HUN PERSOONLIJKE INFORMATIE ONDER BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN WORDT VERWIJDERD EN VERNIETIGD; 

• TE VERZOEKEN DAT PLATFORM DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE BEPERKT; 

• UW TOESTEMMING, WAAR PLATFORM AFHANKELIJK VAN IS OM UW PERSOONLIJKE INFORMATIE TE MOGEN VERWERKEN, OP ELK MOMENT IN TE TREKKEN; EN 

• AAN TE GEVEN DAT U GEEN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE VAN ONS WENST TE ONTVANGEN. 

OM U OP ÉÉN OF MEERDERE VAN DEZE RECHTEN TE BEROEPEN, DIENT U EEN E-MAIL STUREN NAAR INFO@PLATFORM.AGENCY

PLATFORM BEHOUDT HET RECHT BEPAALDE PERSOONLIJKE INFORMATIE TE BEWAREN, ALS DIT VEREIST IS DOOR DE WET OF NOODZAKELIJK VOOR ONZE LEGITIEME ZAKELIJKE DOELEINDEN WORDT GEACHT.

BEVAT DE WEBSITE VAN PLATFORM LINKS NAAR ANDERE WEBSITES?

DE WEBSITE VAN PLATFORM AGENCY KAN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES, SOCIALE MEDIA OF ANDERE ONLINE BRONNEN BEVATTEN DIE MOGELIJK INTERESSANT VOOR U ZIJN. OMDAT WIJ GEEN CONTROLE HEBBEN OVER NIET-GELIEERDE WEBSITES, SOCIALE MEDIA OF ONLINE BRONNEN WAARNAAR WIJ LINKS AANBIEDEN, ZIJN OP HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE, GEGEVENS OF DATA DOOR DERGELIJKE NIET-GELIEERDE WEBSITES, SOCIALE MEDIA OF ONLINE BRONNEN DE PRIVACYVERKLARING, HET BELEID EN DE PROCEDURES VAN DEZE WEBSITES VAN TOEPASSING, EN NIET DE PRIVACYVERKLARING VAN PLATFORM. 
PLATFORM AGECNY IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET PRIVACYBELEID OF DE INHOUD VAN DE PRIVACYVERKLARING VAN NIET-GELIEERDE WEBSITES, SOCIALE MEDIA OF ONLINE BRONNEN, OOK NIET ALS DEZE WEBSITES EEN SPECIALE RELATIE OF “PARTNERSCHAP” MET PLATFORM AGENCY HEBBEN OF CLAIMEN TE HEBBEN. PLATFORM DEELT GEEN PERSOONLIJKE INFORMATIE MET NIET-GELIEERDE WEBSITES OF HUN BEHEERDERS OP MANIEREN DIE NIET OVEREENKOMEN MET DEZE PRIVACYVERKLARING. DE GELINKTE NIET-GELIEERDE WEBSITES, SOCIALE MEDIA OF ONLINE BRONNEN KUNNEN ECHTER PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN U VERZAMELEN ALS U DEZE SITES BEZOEKT. OM DE BESCHERMING VAN UW PRIVACY TE GARANDEREN, DIENT U ALTIJD HET PRIVACYBELEID VAN DE SITES DIE U BEZOEKT TE LEZEN.

NIEUWSBRIEVEN

PLATFORM KAN NIEUWSBRIEVEN AANBIEDEN OM NIEUWS AANGAANDE ONZE ACTIVITEITEN OF DE ACTIVITEITEN VAN ONZE MODELLEN TE DELEN MET GEÏNTERESSEERDE GEBRUIKERS. PLATFORM GEBRUIKT CONTACTGEGEVENS VAN BEZOEKERS DIE ZICH OP DE NIEUWSBRIEF HEBBEN GEABONNEERD OM DEZE GEABONNEERDEN DE NIEUWSBRIEF TE STUREN PER E-MAIL. GEBRUIKERS KUNNEN HUN GRATIS ABONNEMENT OP E-MAILNIEUWSBRIEVEN EN ANDERE COMMUNICATIE ANNULEREN DOOR DE EENVOUDIGE INSTRUCTIES ONDERAAN ELKE NIEUWSBRIEF OF E-MAIL TE VOLGEN, OF DOOR CONTACT OP TE NEMEN MET PLATFORM VIA INFO@PLATFORM.AGENCY

WAT IS ONS BELEID MET BETREKKING TOT KINDEREN?

BEZOEKERS MOETEN ACHTTIEN (18) JAAR OF OUDER ZIJN OM ZELFSTANDIG EEN AANMELDING BIJ ONS IN TE DIENEN VIA DE WEBSITE. ALS BEZOEKERS JONGER ZIJN DAN ACHTTIEN (18) JAAR, MOGEN ZIJ GEEN AANMELDING INDIENEN VIA ONZE WEBSITE ALVORENS HUN OUDER / WETTELIJKE VOOGD UITDRUKKELIJK TOESTEMMING HEEFT VERLEEND; BEZOEKERS MOGEN IN GEEN GEVAL EEN AANMELDING INDIENEN ALS ZE JONGER ZIJN DAN DERTIEN (13) JAAR. PLATFORM AGENCY VERZAMELT GEEN PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN PERSONEN JONGER DAN DERTIEN (13) JAAR EN GEEN ENKEL ONDERDEEL VAN DE WEBSITE IS BEDOELD OM PERSONEN JONGER DAN DERTIEN (13) AAN TE TREKKEN. GELIEVE GEEN CONTACT MET PLATFORM AGENCY OP TE NEMEN WANNEER U JONGER BENT DAN DERTIEN (13).

WAT IS DE PROCEDURE OMTRENT KLACHTEN AANGAANDE DE MANIER WAAROP PLATFORM AGENCY PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELT, BEWAART EN/OF VERWERKT?

ALS U VRAGEN OF OPMERKINGEN HEEFT OVER ONZE PROCEDURES VOOR HET VERZAMELEN OF VERWERKEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE, DAN KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN VIA INFO@PLATFORM.AGENCY

U KUNT PLATFORM AGENCY CONTACTEREN OM TE VRAGEN OF WIJ PERSOONLIJKE INFORMATIE OVER U BEWAREN. ALS WE PERSOONLIJKE INFORMATIE OVER U HEBBEN VERZAMELD, ZULLEN WIJ U OP AANVRAAG KOSTELOOS EEN LEESBARE KOPIE VAN DERGELIJKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERSTREKKEN. FEITELIJKE ONJUISTHEDEN IN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE, ALSMEDE VEROUDERDE INFORMATIE, KUNNEN WORDEN GECORRIGEERD DOOR ONS EEN VERZOEK TE MAILEN WAARIN OP GELOOFWAARDIGE WIJZE BEWEZEN WORDT DAT DE INFORMATIE ONJUIST IS. 

U KUNT TEVENS BIJ ONS OPVRAGEN MET WELKE DERDE PARTIJEN PLATFORM DE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WIJ VAN U HEBBEN VERZAMELD HEBBEN GEDEELD, EN WAARVOOR, DOOR EEN MAIL TE STUREN NAAR INFO@PLATFORM.AGENCY

U KUNT TE ALLEN TIJDE AANGEVEN DAT U GEEN BERICHTEN VAN ONS WENST TE ONTVANGEN. ALS U GEEN TOEKOMSTIGE E-MAILBERICHTEN VAN PLATFORM WENST TE ONTVANGEN, OF WILT DAT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE UIT ONZE DATABASE VERWIJDERD WORDT, STUURT U EEN E-MAIL NAAR INFO@PLATFORM.AGENCY

ALS U NIET WILT DAT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE MET DERDEN WORDT GEDEELD OP DE MANIER ZOALS GENOEMD IN DEZE PRIVACYVERKLARING, DAN KUNT U PLATFORM HIERVAN TEVENS OP DE HOOGTE STELLEN, VIA INFO@PLATFORM.AGENCY

PLATFORM ZAL AAN DERGELIJKE VERZOEKEN VOLDOEN IN ZOVERRE WIJ NIET WETTELIJK VERPLICHT ZIJN OF EEN ANDERE GEGRONDE REDEN HEBBEN EEN DERGELIJK VERZOEK NIET TE HONOREREN. PLATFORM KAN DEZE PRIVACYVERKLARING OP ELK MOMENT HERZIEN WANNEER NIEUWE FUNCTIES AAN DE WEBSITE ZIJN TOEGEVOEGD, OF WETGEVING EN/OF NORMEN OMTRENT INTERNET OF WEBSITEGEBRUIK VERANDEREN. WE ZULLEN ONZE BEZOEKERS OP DE HOOGTE STELLEN VAN DEZE WIJZIGINGEN, MAAR WE RADEN U AAN DEZE PRIVACYVERKLARING ELKE KEER DAT U DE WEBSITE BEZOEKT DOOR TE LEZEN. WIJZIGINGEN ZULLEN NIET MET TERUGWERKENDE KRACHT VAN TOEPASSING ZIJN OP PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WERD VERZAMELD VÓÓR DE WIJZIGING(EN) VAN DE PRIVACYVERKLARING, BEHALVE ALS DAT WETTELIJK VEREIST IS. PLATFORM RESPECTEERT UW PRIVACY EN NEEMT REDELIJKE VOORZORGSMAATREGELEN OM ADEQUATE BESCHERMING VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN DE DOOR U VERSTREKTE PERSOONLIJKE INFORMATIE IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE TE BETRACHTEN.

LAATSTE UPDATE: 01-01-2022